Upravni odbor

Upravni odbor Udruženja je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja, koji su utvrđeni Statutom. Ima pet članova, koje bira Skupština Udruženja na mandat od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.Zamenik predsednika i generalni sekretar, ovlašćeni su da u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

           

Upravni odbor Udruženja:

  1. Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
  2. Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
  3. Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
  4. Donosi finansijske odluke, koje su u nadležnosti Upravnog odbora;
  5. Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
  6. Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima, i po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;
  7. Odlučuje i o drugim pitanjima za koja nisu zakonom ili ovim Statutom ovlašćeni drugi organi Udruženja.

 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje tri člana Upravnog odbora, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Odluka o izboru UO MUMDN